securitate cibernetică

În data de 30 martie 2021 s-a desfăşurat, prin procedură scrisă, prima şedinţă din acest an a Consiliului general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM).

În cadrul şedinţei, au fost supuse analizei şi deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, proiectul Raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială aferent anului 2020 şi prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor ca urmare a publicării Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricţiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19 .

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar naţional, modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM în 2020, precum şi a celor nefinalizate şi a celor cu termen permanent, modul de implementare a Recomandării CNSM nr. R/6/2020 privind diminuarea vulnerabilităţilor provenind din creşterea deficitului balanţei comerciale cu produse agroalimentare şi implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicaţiilor asupra stabilităţii financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum şi ale schemelor de garanţii publice şi ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Cu această ocazie, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/1/2021 privind amortizorul anticiclic de capital.

Ca urmare a persistenţei incertitudinilor privind evoluţia economică şi a activităţii de creditare, se recomandă ca Banca Naţională a României să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută, cu monitorizarea atentă a evoluţiei dezechilibrelor structurale şi a îndatorării la nivel agregat şi sectorial, se arată în comunicatul CNSM. De asemenea, a fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/2/2021 privind prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor, ca urmare a publicării Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricţiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19.

Se recomandă astfel autorităţilor naţionale competente, respectiv Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, prelungirea până la data de 30 septembrie 2021 a restricţiilor privind distribuirea dividendelor de către instituţiile de credit, firmele de investiţii sau societăţile de asigurare şi reasigurare.

În plus, pe ordinea de zi a Consiliului general al CNSM s-a aflat şi posibilitatea unei recalibrări viitoare a metodologiei de aplicare a amortizorului de capital pentru risc sistemic, în contextul transpunerii prevederilor CRD V, pentru evitarea oricărei creşteri a cerinţelor de capital pe termen scurt şi, implicit, menţinerea unei conduite anticiclice a politicii macroprudenţiale şi conservarea parţială a rezervelor de capital constituite pentru a fi utilizate în situaţia în care stabilitatea sectorului bancar va fi afectată.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a decis emiterea unei decizii de conformare cu prevederile Ghidului Autorităţii Bancare Europene privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale

cărora autorităţile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UE – EBA/GL/2020/13, în sensul utilizării acestuia pentru stabilirea şi reevaluarea periodică la nivel naţional, a amortizorului pentru risc sistemic, ca instrument macroprudenţial.

Totodată, s-a decis conformarea CNSM, în calitatea de autoritate desemnată, cu prevederile Ghidului Autorităţii Bancare Europene privind detalierea şi publicarea indicatorilor de importanţă sistemică – EBA/GL/2020/14, ce detaliază indicatorii utilizaţi pentru identificarea instituţiilor globale de importanţă sistemică (G-SII) şi modul de raportare a datelor subiacente şi de publicare anuală a valorilor rezultate ale indicatorilor utilizaţi pentru identificarea G-SII.

În acelaşi context, a fost emisă Recomandarea CNSM nr. R/3/2021 privind conformarea cu prevederile Ghidului ABE privind detalierea şi publicarea indicatorilor de importanţă sistemică – EBA/GL/2020/14, prin care s-a recomandat Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, în calitate de autorităţi de supraveghere sectorială, să se conformeze cu prevederile Ghidului EBA/GL/2020/14 de la data la care va exista o instituţie relevantă (instituţie de credit de tip G-SII) în cadrul jurisdicţiei sale şi să asigure opozabilitatea prevederilor acestuia faţă de instituţiile de credit vizate.

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,

asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale.

Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Pro Economia