deficit

Având în vedere repercusiunile economice ale recrudescenţei pandemiei şi, prin urmare, trenarea inflaţiei pe o perioadă mai prelungită,

Consiliul guvernatorilor şi-a recalibrat instrumentele de politică monetară în data de 10 decembrie 2020 pentru menţinerea unor condiţii favorabile de finanţare în perioada pandemiei, în ultimă instanţă sprijinind activitatea economică şi convergenţa robustă a ratelor inflaţiei către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Consiliul guvernatorilor a hotărât ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Se anticipează menţinerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până la convergenţa robustă a perspectivelor inflaţiei către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecţie, precum şi până la reflectarea consecventă a acestei convergenţe în dinamica inflaţiei de bază, comunică Banca Naţională a României.

Consiliul guvernatorilor a decis majorarea pachetului aferent programului de achiziţionare în regim de urgenţă în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) cu 500 miliarde euro, până la o valoare totală de 1 850 miliarde euro. Totodată, a extins orizontul stabilit pentru achiziţiile nete efectuate în cadrul PEPP cel puţin până la sfârşitul lunii martie 2022.

În orice caz, Eurosistemul va efectua achiziţii nete până când Consiliul guvernatorilor va considera că faza de criză a pandemiei de coronavirus a fost depăşită.

Eurosistemul va efectua achiziţii în cadrul PEPP pentru menţinerea unor condiţii favorabile de finanţare pe parcursul acestei perioade prelungite. Achiziţiile vor fi efectuate de o manieră flexibilă, în conformitate cu condiţiile de pe piaţă şi în vederea evitării unei înăspriri a condiţiilor de finanţare, care nu este în concordanţă cu contracararea impactului în sensul scăderii exercitat de pandemie asupra traiectoriei proiectate a inflaţiei.

În plus, flexibilitatea achiziţiilor în timp, la nivelul categoriilor de active şi între jurisdicţii va continua să sprijine transmisia fără sincope a politicii monetare.

Dacă menţinerea condiţiilor favorabile de finanţare poate fi asigurată prin fluxuri de achiziţii de active care nu epuizează pachetul pe parcursul orizontului stabilit pentru achiziţiile nete efectuate în cadrul PEPP, nu este necesară utilizarea integrală a pachetului.

De asemenea, pachetul poate fi recalibrat, dacă este necesar, pentru menţinerea unor condiţii favorabile de finanţare care să contribuie la contracararea şocului negativ generat de pandemie la adresa traiectoriei inflaţiei. Extinderea achiziţiilor efectuate în cadrul PEPP pe un orizont mai îndelungat reflectă repercusiunile prelungite ale pandemiei asupra economiei şi inflaţiei.

Aceasta permite o prezenţă continuă pe piaţă şi un sprijin mai durabil din partea stimulului monetar al Consiliului guvernatorilor.

Menţinerea unor condiţii favorabile de finanţare în perioada pandemiei va contribui la reducerea incertitudinilor şi la susţinerea încrederii, încurajând astfel cheltuielile de consum şi investiţiile corporative şi, în ultimă instanţă, sprijinind redresarea economică şi favorizând compensarea impactului în sensul scăderii al pandemiei asupra traiectoriei proiectate a inflaţiei. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să prelungească reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadenţă achiziţionate în cadrul PEPP cel puţin până la sfârşitul anului 2023. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferenţă cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor a decis o nouă recalibrare a condiţiilor aplicabile celei de-a treia serii de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (OTRTL III).

Mai exact, a decis extinderea cu 12 luni, până în iunie 2022, a perioadei în care se vor aplica condiţii net mai favorabile. Vor fi efectuate, de asemenea, trei operaţiuni suplimentare în perioada iunie-decembrie 2021. Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze volumul total al împrumuturilor pe care contrapartidele vor avea dreptul să le contracteze în cadrul OTRTL III, de la 50% la 55% din stocul aferent împrumuturilor eligibile.

Pentru a încuraja băncile să menţină nivelul actual al creditării bancare, condiţiile de creditare în cadrul OTRTL III recalibrate vor fi disponibile numai pentru băncile care ating un nou obiectiv de performanţă în materie de creditare.

Extinderea perioadei cu rate scăzute ale dobânzilor asociate pandemiei, adăugarea unui număr mai mare de operaţiuni şi majorarea volumului împrumuturilor care pot fi acordate vor menţine condiţiile foarte atractive de finanţare pentru bănci.

Aceasta va contribui la asigurarea oferirii în continuare de către acestea a unor condiţii favorabile de creditare şi a accesării unui volum amplu de lichiditate pentru acordarea de împrumuturi populaţiei şi firmelor.

Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească până în iunie 2022 durata setului de măsuri de relaxare privind garanţiile, pe care le-a adoptat la 7 şi 22 aprilie 2020. Prelungirea acestor măsuri va continua să asigure că băncile pot utiliza pe deplin operaţiunile de furnizare de lichiditate ale Eurosistemului, îndeosebi OTRTL recalibrate.

Consiliul guvernatorilor va reevalua măsurile de relaxare privind garanţiile anterior lunii iunie 2022, asigurând că nu este afectată participarea contrapartidelor Eurosistemului la OTRTL III.

Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să ofere, în anul 2021, patru operaţiuni suplimentare de refinanţare pe termen mai lung în regim de urgenţă în caz de pandemie (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO), care vor continua să asigure un mecanism de sprijin eficace destinat furnizării de lichiditate.

Achiziţiile nete în cadrul programului de achiziţionare de active (asset purchase programme – APP) vor continua într-un ritm lunar de 20 miliarde euro.

Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare derularea achiziţiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor de politică monetară ale BCE şi încetarea acestora puţin înainte de a iniţia majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor intenţionează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadenţă achiziţionate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniţia majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE şi, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menţinerea unor condiţii favorabile de lichiditate şi a unui grad amplu de acomodare monetară.

Facilitatea repo a Eurosistemului pentru băncile centrale (Eurosystemrepo facility for central banks – EUREP) şi toate liniile repo şi de swap temporare cu bănci centrale din afara zonei euro vor fi extinse până în luna martie 2022.

Nu în ultimul rând, Consiliul guvernatorilor a decis efectuarea în continuare a operaţiunilor periodice de creditare sub forma unor licitaţii cu rată fixă a dobânzii şi alocare integrală, în condiţiile în vigoare, atât timp cât va fi necesar.

Măsurile de politică monetară adoptate de Consiliul guvernatorilor vor contribui la menţinerea unor condiţii favorabile de finanţare în perioada pandemiei, sprijinind astfel fluxul de credite către toate sectoarele economiei, susţinând activitatea economică şi protejând stabilitatea preţurilor pe termen mediu.

În acelaşi timp, incertitudinile rămân pronunţate, inclusiv cu privire la dinamica pandemiei şi la calendarul introducerii vaccinurilor.

Consiliul guvernatorilor va continua, de asemenea, să monitorizeze evoluţia cursului de schimb în ceea ce priveşte implicaţiile posibile ale acesteia asupra perspectivelor inflaţiei pe termen mediu.

Consiliul guvernatorilor este, prin urmare, în continuare pregătit să îşi ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflaţia evoluează într-un mod susţinut în direcţia obiectivului urmărit, în concordanţă cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Pro Economia